E-business față de e-commerce

Posted in afaceri on March 28, 2011 by cipriantanase

E-business faţă de e-commerce

Interchangeable terms? termeni interschimbabili?

The terms ‘e-commerce’ and ‘e-business’ are often used interchangeably but what do these words really mean? Termenii “e-commerce” şi “e-business” sunt adesea folosite alternativ, dar ce înseamnă aceste cuvinte într-adevăr?

e-commerce refers to online transactions – buying and selling of goods and/or services over the Internet. e-commerce se referă la tranzacţiile online – cumpărarea şi vânzarea de bunuri şi / sau servicii de pe Internet.

e-business covers online transactions, but also extends to all Internet based interactions with business partners, suppliers and customers such as: selling direct to consumers, manufacturers and suppliers; monitoring and exchanging information; auctioning surplus inventory; and collaborative product design. e-business se referă la tranzacţiile online, dar, de asemenea, se extinde la toate bazate pe Internet interacţiunilor cu partenerii de afaceri, furnizorilor şi clienţilor, cum ar fi: vânzarea directă către consumatori, producători şi furnizori, monitorizarea şi schimbul de informaţii; licitaţii inventar surplus; si design de produs colaborare. These online interactions are aimed at improving or transforming business processes and efficiency. Aceste interacţiuni online sunt vizând îmbunătăţirea sau transformarea proceselor de afaceri şi eficienţa.

Potential e-business benefits include: Beneficii potenţiale e-business includ:

 • Improved accuracy, quality and time required for updating and delivering information on products and/or services. Îmbunătăţirea precizie, calitate şi timpul necesar pentru actualizarea şi furnizarea de informaţii despre produse şi / sau servicii.
 • Access for customers to catalogues and prices – 24 hours x 7 days. Acces pentru clienţii la cataloage şi preţuri – 24 de ore x 7 zile.
 • Improved ease, speed and immediacy of customer ordering. Îmbunătăţirea uşurinţă, viteză şi iminenţa de comanda clientului.
 • Enhanced market, industry or competitor intelligence acquired through information gathering and research activities. Sporită a pieţei, industrie sau inteligenta concurent dobândite prin activităţi de culegere de informaţii şi de cercetare.
 • New distribution channels via the electronic delivery of some products and services, for example, product design collaboration, publications, software, translation services, banking, etc. Noi canale de distribuţie prin livrarea electronică a unor produse şi servicii, de exemplu, colaborare design de produs, publicaţii, software, servicii de traducere, servicii bancare, etc
 • Expansion of customer base and growth in export opportunities. Extinderea bazei de clienţi şi în creşterea oportunităţilor de export.
 • Reduces routine administrative tasks (invoices and order records) freeing staff to focus on more strategic activities. Reduce sarcinile administrative curente (facturi şi pentru înregistrări) personalul eliberarea sa se concentreze pe mai multe activităţi strategice.

If you are interested in exploring global e-business information further including the latest news, country-assessments, business models then visit these websites: Dacă sunteţi interesaţi în explorarea global de informaţii de e-business ulterioare, inclusiv cele mai recente ştiri,-evaluări pe ţară şi, modele de afaceri, apoi vizita aceste site-uri:

 • Ebusiness forum – www.ebusinessforum.com – The Economists website providing information, analysis, research and latest news on the impacts of the Internet for business strategy. forum eBusiness – www.ebusinessforum.com – site-ul Economistii furnizarea de informaţii, analiză, cercetare şi ultimele noutăţi privind impactul de Internet pentru strategia de afaceri.
 • www.brint.com – a portal for information on e-business, information, technology and knowledge management issues www.brint.com – un portal de informaţii cu privire la e-business, informaţii, tehnologie şi probleme de gestionare a cunoştinţelor

The difference between lies in magnitude and application as these two business functions operate within the same organisation. Diferenţa dintre constă în amploarea şi cerere ca aceste două funcţii de afaceri funcţionează în cadrul aceleiaşi organizaţii. Basically, e-business is quite simply comprised of all tasks electronically carried out by a business, while e-commerce is a subset or task oriented business operation that then brings marketed results through the business. Practic, e-business este destul de simplu compus din toate sarcinile electronic efectuate de către o afacere, in timp ce e-commerce este o operaţiune subset de afaceri sau a unei activităţi orientate spre rezultate, care aduce apoi comercializate prin intermediul afaceri. Whether it is B2B or B2C, e-commerce operates under transaction instances, while e-business operates under a larger strategic-focus in application to the guiding of the full business’ system. Fie că este vorba B2B sau B2C, e-commerce funcţionează în cazuri tranzacţie, în timp ce e-business acţionează în cadrul unei strategic mai mare de focalizare în aplicare a sistemului de ghidare complet de afaceri “. An organisation is first and largely served by its internal (e)business operating, and then its external (e)commerce dealings. O organizaţie este, în primul şi în mare măsură de servit de funcţionare interne de afaceri (e), şi apoi relaţiile sale externe (e) comerţ. This in turn enhances electronic processing of transactions and decisions to help to ensure greater optimization under effective and efficient market participation throughout the different stepped electronic relationships. Aceasta, la rândul său, îmbunătăţeşte procesarea electronică a tranzacţiilor şi a deciziilor pentru a ajuta pentru a se asigura optimizarea mai mare în participarea eficientă a pieţei şi eficient în întreaga relaţii diferite trepte electronice.
E-business (electronic business) is an encompassing term used to describe the entire affairs of a business, conducted through electronic means. E-business (afaceri electronice) este un termen folosit pentru a descrie cuprinde afacerile întregul unei afaceri, realizate prin mijloace electronice. With the methods and tools of e-business being electronic in nature, it is found that its powerful and augmented support mechanism enhances a modern organisation to the point that it is necessary to integrate and utilize such functioning as it enables the appropriate competitive delivery of products or services continually better. Cu metodele şi instrumentele de e-afaceri a fi electronică, în natură, se constată că mecanismul de sprijin puternic şi extinsă îmbunătăţeşte o organizaţie modernă, până la punctul că este necesar să se integreze şi să utilizeze de funcţionare, cum ar fi a permite livrarea acestora competitive ale produselor sau servicii continuu mai bine. E-business exhibits and supports the objectives and operating methods of a business to add value in consistent real-time and in optimizing ways. E-business exponate şi susţine obiectivele şi metodele de operare a unei afaceri pentru a adăuga valoare în real-time şi consecventă în moduri optimizarea. This includes not only the buying and selling of products and services, but also servicing to the customer while conducting electronic transactions within an organisation. Aceasta include nu numai cumpărarea şi vânzarea de produse şi servicii, dar, de asemenea, service la client în timp ce efectuează tranzacţii electronice în cadrul unei organizaţii.
E-commerce (electronic commerce, also known as electronic marketing or E-marketing ) , in contrast, is a more specific term directed onto the affairs of a business whereby its interaction is required to facilitate dealing in more specific relationship instances. E-commerce (comert electronic, de asemenea, cunoscut sub numele de marketing electronice sau E-marketing ), în schimb, este un termen mai specific orientate pe afaceri a unei afaceri prin care interacţiunea este necesară pentru a facilita care se ocupă în anumite cazuri relaţie mai mult. The platform for e-commerce is more of a point of sale, offer and acceptance environment; whereby the participants endeavour to derive value through various industry proven and cost effective transaction business software, methods, and mediums. Platformă pentru e-commerce este mai mult de un punct de vânzare, oferta de acceptare şi de mediu; prin care participanţii eforturi pentru a obţine valoare prin industria diferite dovedit şi rentabile software tranzacţie de afaceri, metode, şi medii. The give and take relationship, as within an organisation dealing outwardly across to other organisations or to customers is the affair that is to the true nature of commerce, as with e-commerce in trade and exchange. Dea şi să ia relaţie, ca în cadrul unei organizaţii care se ocupă în exterior pentru alte organizaţii sau către clienţi este că afacerea este la adevarata natura a Comertului, ca cu e-commerce în comerţ şi de schimb. Base functioning is to the simple buying and selling of product and services, with the medium in secure marketing and base security being the supporting operational focus. funcţionarea Base este de a cumpărare simple şi vânzarea de produse şi servicii, cu mediul în marketing sigure şi de securitate de bază fiind accentul de sprijin operaţional.

Juxtaposing

 juxtapunerea

Keeping a line between what is simple and what is complex in business is often the line between regular e-business operating, and what is the more simplistic e-commerce operating. Păstrarea o linie între ceea ce este simplu şi ceea ce este complex în afaceri este de multe ori linia dintre funcţionare obişnuită e-business, şi ceea ce este mai simplistă de e-commerce de operare. The use of internal ERP, CRM, HRM, Document Management Systems, etc., work with simple trade and exchange (commerce/business achieving) to electronically support the organisational business agenda. Utilizarea de interne ERP, CRM, HRM, Document Management Systems, etc, lucru cu comerţul simple şi de schimb (comerţ / afaceri atingerea) pentru a sprijini electronic ordinea de zi de afaceri de organizare.

While both e-commerce and e-business operate with information and communication technology (ICT) the direct application for e-commerce is more to inter-business, inter-organisational, and inter-individual transactions. În timp ce ambele e-commerce şi e-business funcţionează cu tehnologia informaţiei şi comunicării (TIC) aplicarea directă pentru e-commerce este mai mult inter-business, tranzacţiile inter-organizaţionale, şi inter-individuale. Use of ICT for e-business is more to the enhancement of the processes that are conducted over computer-mediated networks, and these processes exist mainly in production, customer-focus, and internal management. Utilizarea TIC pentru e-business este mai mult la consolidarea proceselor care sunt efectuate prin intermediul reţelelor mediată de computer, iar aceste procese există în principal în producţie, client-focus, şi de management intern. Customer value is therein sought vigorously, and it is with the adding of value (enhancing and supporting output) over the basic deriving of value (facilitating and perpetuating output) that e-business surpasses the straight processing of e-commerce. Valoarea Clientul este acolo căutat viguros, şi este cu adăugarea de valoare (îmbunătăţirea şi sprijinirea ieşire) peste de bază care decurg de valoare (facilitarea şi perpetuând ieşire), că e-business depaseste prelucrarea drepte de e-commerce.
Operating within the internet framework exists for both e-commerce and e-business as a common base usage among the main different internet business model types: Merchant/Manufacturer, Subscription/Utility, Infomediary, Licensing, Advertising, Affiliate, Community, and Brokerage. Care operează în cadrul internet există atât pentru e-commerce şi e-business ca o utilizare de bază comune printre principalele tipuri diferite de modelul de internet de afaceri: Merchant / Producator, Abonament / Utility, Infomediary, de licenţiere, Publicitate, afiliat, Comunitatea, şi de brokeraj. With e-business encompasses all these forms in method and transaction, e-commerce then supports their methods and transactions. Cu e-business cuprinde toate aceste forme de metodă şi tranzacţie, e-commerce susţine apoi metodele lor şi a tranzacţiilor. Applying grand control to the entire operating framework is where the e-business strategy is applied with more of an (information system) IS strategy, and the juxtaposition to e-commerce strategy is then left to the more rudimentary ICT strategy. Aplicarea de control Grand cadrul de funcţionare în întregime este în cazul în care strategia de e-business este aplicat cu mai mult de un (sistem de informaţii) este strategia, şi juxtapunerea a strategiei de e-commerce este apoi lăsată la strategia în domeniul TIC mai rudimentare.

Q&A in Management Application 

Q & A în Management Application

The management application of the difference between: is to the supported learning and understanding of subtleties within our complex environment. Aplicatia de management din diferenţa dintre: este de a sprijinit învăţarea şi înţelegerea de subtilităţi în cadrul complexului mediul nostru. The link to differencebetween.net is an example of what could be a page in a universally thorough ADM 3378 Wiki. Se leagă de differencebetween.net este un exemplu de ceea ce ar putea fi o pagină într-un universal amănunţită ADM 3378 Wiki. It opens the doors to enquiring minds that must approach understanding from many different backgrounds and diverse social strata. Se deschide porţile pentru minţile întreabă de faptul că trebuie să se apropie înţelegerea din medii diferite şi pături sociale diverse. As the understanding of topics are of first importance to learning, an example of the difference between: e-commerce and e-business is wholly relevant, in the developing of complete understanding in topics with meaning conjunctions or overlaps. Ca înţelegerea de subiecte sunt de primă importanţă pentru învăţare, un exemplu de diferenţa între: e-commerce şi e-business este relevant în întregime, în curs de dezvoltare de înţelegere completă în subiecte cu sensul conjuncţii sau suprapuneri. Since the most common first question when students take either e-business or e-commerce as a course, certificate, diploma, or degree is: What is the difference between each? De la prima întrebare cele mai comune atunci când elevii să ia, fie e-business sau e-commerce ca un curs, certificat, diploma, sau gradul este: Care este diferenţa între fiecare? This encyclopaedic page could eventually be a sister project (like Wikipedia Project ) or a sister site (like The Difference Between ). Această pagină enciclopedic ar putea fi în cele din urmă un proiect soră (cum ar fi Wikipedia Project ) sau un site sora (cum ar fi Diferenta dintre ). For this, the Wiki being in article form propones the best of focus as it makes a straight foraward and basic identity of that focus to then answer to the information necessity. Pentru aceasta, fiind într-o formă Wiki articol propones cele mai bune de focalizare ca face o identitate drept foraward şi de bază de care se concentrează pentru a răspunde apoi la necesitatea de informaţii.
The management Application of the topical history: where such comparison is important for knowing the precedent and source in development, is that the function of e-commerce and e-business maintains inert usefulness thru some historical knowing, that e-commerce (circa late 1970’s, with the release of EDI and EFT) actually predates formal e-business (circa 1996, coined with IBM’s marketing campaign) but does not predate the actual informal computing base era of e-business in bringing decision support and super processing to fruition (circa 1940’s, 50’s, 60’s, 70’s, as with the progressing in greater computing power and electronic inter-linking). Gestionarea Aplicarea istoriei actualitate: în cazul în care o astfel de comparaţie este importantă pentru cunoaşterea precedent şi sursa în dezvoltare, este că funcţia de e-commerce şi de afaceri de e-menţine utilitatea inert prin unele istorice ştiind, că e-commerce (circa sfârşitul lui 1970 , cu eliberarea de EDI şi EFT) precedat de fapt formal de e-business (circa 1996, a inventat cu campanii de marketing IBM), dar nu datează reală informale era bază de calcul de e-business în aducerea de suport decizional şi de prelucrare super la îndeplinire (circa 1940, 50, 60, 70, aşa cum progresează cu puterea de calcul mai mare şi electronice inter-linking). It was 1979 when online shopping was first invented in the UK by Michael Aldrich. A fost 1979 atunci când fac cumpărături on-line a fost inventat în Marea Britanie de catre Michael Aldrich. And as that has lead to present day, it is now that both forms of e-commerce and e-business occur under an unprecedented level, as for the modern era. Şi, după cum care a condus pana in prezent, este acum faptul că ambele forme de e-commerce şi e-business apar sub un nivel fără precedent, ca şi pentru epoca modernă. To this, operating forms are making history; as they are the propellant to viable business launch and function. Pentru acest lucru, forme de exploatare fac istoria, aşa cum sunt carburant la lansarea de afaceri viabile şi funcţia. And that is history’s relevance within a full perpetual circle: start with invention and adoption, expand methodology and benefit, and then repeat to expand again. Şi care este relevanţa istoriei într-un cerc perpetuu complet: începe cu invenţia şi adoptarea, extinderea metodologiei şi beneficii, şi apoi repetaţi să se extindă din nou.

e-Business Ideas e-Idei de afaceri

E-Business Ideas

Starting your own e-business might sound easy, what with all the turnkey operations, website building tools, and more, but there is a lot that must go into it if it is going to be successful. Incepand propriul e-business s-ar putea sunet uşor, ceea ce cu toate operaţiunile de la cheie, unelte de constructii site-ul, şi mai mult, dar există o mulţime care trebuie să meargă în ea, dacă acesta este mergi la a fi de succes. Often times, the most difficult part of starting a successful e-business is coming up with the idea. De multe ori, cea mai dificilă parte a începe un e-business de succes vine cu ideea. Because of the sheer number of websites already existing, and the thousands upon thousands of new ones being created every day, it can be a daunting task to try and come up with a good e-business idea. Din cauza numărului mare de site-uri deja existente, şi mii şi mii de altele noi create în fiecare zi, aceasta poate fi o sarcina descurajatoare pentru a încerca şi să vină cu o idee bună e-business. Here, we’ll go over the process behind starting an online business of your own, what aspects go into the creative process, and how to get your fledgling business off the ground. Aici, vom merge peste procesul de plecare din spatele unei afaceri online de propria dvs., ce aspecte intra in procesul creativ, şi cum să obţineţi afacerea dvs. tinerei de la sol.

While there are lots of online businesses for virtually every market out there, it is possible to get ahead by putting a new twist on an existing idea, or providing a better product or service in less time for less money. În timp ce există o mulţime de afaceri online pentru piata practic fiecare acolo, este posibil pentru a obţine înainte de a pune un nou twist pe o idee existente, sau furnizarea unui produs mai bun sau serviciu în mai puţin timp pentru mai putini bani. It is not crucial that your e-business idea be completely original, but it is important that there be some way for it to stand out from the sea of other, undoubtedly quite similar ideas floating around it. Nu este esenţial ca ideea ta de e-business fi complet original, dar este important să existe o cale pentru ca acesta să iasă în evidenţă de la mare de altă parte, idei, fără îndoială, destul de similare care plutesc în jurul acestuia.

When trying to consider possibilities for a new online business, take a look at existing examples of highly successful online businesses. Atunci când încearcă să ia în considerare posibilităţile pentru o afacere online noua, aruncaţi o privire la exemple existente de afaceri de succes online. eBay, Amazon, eHarmony, and similar sites all took a relatively simple idea, adapted it for the internet, and turned it into a highly polished and efficient business. site-ul eBay, Amazon, eHarmony, şi similar a avut de toate, o idee relativ simpla, adaptat-o ​​pentru internet, şi a transformat-o într-o afacere extrem de lustruit şi eficient. Are there any other relatively simple ideas out there that could be commandeered and turned into an online business? Există orice alte idei relativ simple acolo care ar putea fi rechiziţionat şi transformat într-o afacere online? What can you offer online that currently cannot be found on the internet, or that you can do better, cheaper, faster? Ce va poate oferi online, care în prezent nu pot fi găsite pe internet, sau pe care le puteţi face mai bine, mai ieftin, mai repede? Keeping these things in mind will help you ensure that your business has an edge over the competition. Păstrarea aceste lucruri în minte vă vor ajuta să se asigure că afacerea dvs. are un avantaj faţă de concurenţă.

Another important aspect of making sure your e-business gets off the ground is to use a variety of internet marketing strategies. Un alt aspect important al asigurându-vă că dvs. de e-business devine de pe pamant este de a folosi o varietate de internet marketing strategii. Many online businesses use techniques such as SEO (search engine optimization), affiliate marketing, and more in order to ensure they get a large amount of traffic, thus increasing their customer base. Multe companii online folosesc tehnici, cum ar fi SEO (search engine optimization), affiliate marketing, şi mai mult în scopul de a se asigura că obţine o cantitate mare de trafic, sporind astfel baza de clienti. If you want to get ahead in the online business world, it is going to require a fair investment of time and resources into first making sure you are noticed and taken seriously. Dacă doriţi să obţineţi înainte în lumea afacerilor online, se va necesita o investiţie semnificativă de timp şi resurse în primul asigurându-vă că sunt observat şi luate în serios. By creating a relatively unique and noticeable site you can take your ideas to their natural conclusion as an online business. Prin crearea unui site relativ unic şi vizibile puteţi lua ideile tale la încheierea naturală a acestora ca o afacere online.

 

E-COMMERCE EXEMPLE

Examples of e-commerce transactions are: Exemple de tranzactii de e-commerce sunt:

 • An individual purchases a book on the Internet. Un achiziţii individuale o carte pe Internet.
 • A government employee reserves a hotel room over the Internet. Un angajat al rezervelor de stat o cameră de hotel pe internet.
 • A business calls a toll free number and orders a computer using the seller’s interactive telephone system. O afacere solicită un număr de telefon gratuit şi comenzi un computer cu ajutorul vanzatorului interactiv sistem de telefonie.
 • A business buys office supplies on-line or through an electronic auction. O afacere cumpără rechizite de birou on-line sau prin intermediul unei licitaţii electronice.
 • A retailer orders merchandise using an EDI network or a supplier’s extranet. Un retailer marfa comenzi utilizând o reţea EDI sau furnizorului un extranet.
 • A manufacturing plant orders electronic components from another plant within the company using the company’s intranet. O instalaţie de fabricare a ordinelor de componente electronice de la o altă uzină din cadrul companiei cu ajutorul companiei intranet.
 • An individual withdraws funds from an automatic teller machine (ATM). Un individ retrage fonduri de la o maşină automată pentru numerar (ATM).

 

 

Advertisements

C2B

Posted in afaceri on March 28, 2011 by cipriantanase

Cine sunt actorii C2B?

C2B business models like most of C2C models like Ebay are based on 3 players: a consumer acting as seller, a business acting as buyer and an intermediary dealing with the connection between sellers and buyers. C2B modele de afaceri la fel ca majoritatea modelelor de C2C ca Ebay sunt bazate pe 3 jucatori: un consumator, în calitate de vânzător, o afacere care acţionează în calitate de cumpărător şi un intermediar care se ocupă cu legătura între vânzători şi cumpărători.

Consumer Consumatorilor

A consumer in the C2B business model can be any individual who has something to offer either a service or a good. Un consumator în modelul de afaceri C2B poate fi orice persoană care are ceva de oferit, fie un serviciu sau un bun. The individual is paid for the work provided to the companies. Individul este plătit pentru lucrările prevăzute la companii. Depending on the model, the “consumer” can be: În funcţie de model, “consumatorul” poate fi:

 • A webmaster/ blogger offering advertising service (through Google Adsense program for example or amazon.com affiliation program ) Un webmaster / blogger care oferă servicii de publicitate (prin intermediul Google Adsense program de exemplu amazon.com sau program de afiliere )
 • A photographer or a designer offering stock images to companies by selling his artwork through Fotolia or istockphoto for example Un fotograf sau un designer care oferă imagini de stoc pentru companii prin vânzarea opera de arta lui, prin Fotolia sau iStockPhoto , de exemplu,
 • Any individual answering a poll through a survey site Orice persoană răspunde un sondaj de opinie prin intermediul unui site sondaj
 • Any individual with connections offering job hiring service by referring someone through referral hiring sites like jobster.com or h3.com Orice persoană cu conexiuni oferind locuri de muncă angajarea de servicii de trimitere cineva prin angajarea de site-uri de sesizare ca jobster.com sau h3.com

Business Afaceri

Business in the C2B business model represents any companies buying goods or services to individual trough intermediaries. De afaceri în modelul de afaceri C2B reprezintă orice Companii care cumpara bunuri sau servicii la intermediari prin individuale. Here are some examples of potential companies which can be such clients: Iată câteva exemple de companii potenţial care pot fi astfel de clienţi:

 • Any company which wants to fill a job (through referral hiring sites ) Orice companie care doreste sa umple un loc de muncă (prin angajarea de sesizare site-uri )
 • Any company needing to advertise online (through Google Adwords program for example) Orice companie care au nevoie pentru a face publicitate online (prin intermediul Google Adwords program, de exemplu)
 • Any advertising agency which needs to buy a stock photo (through microstock sites) Orice agentie de publicitate care trebuie să cumpere o fotografie stoc (prin intermediul site-uri microstock)

 

Intermediary Intermediar

The Intermediary is the crucial element since it creates the connection between business which needs a service or a good and a mass of individuals. Intermediarul este elementul crucial, deoarece creează legătura dintre mediul de afaceri care are nevoie de un serviciu sau un bun şi o masă de indivizi. Intermediary is usually a portal both for buyers (businesses) and seller (individuals). Intermediarul este de obicei un portal atât pentru cumpărători (întreprinderilor) şi vânzător (persoane fizice).

The intermediary plays two roles: Intermediar joacă două roluri:

 • It promotes goods and services offered by individuals by proposing a distribution channel. Aceasta promovează bunuri şi servicii oferite de către persoane fizice, propunând un canal de distribuţie. It offers what individuals can’t do themselves : large promotion, logistic and financial support, technical expertise Acesta oferă persoanelor fizice ce nu se pot face: promovarea mare, suport logistic şi financiar, expertiză tehnică
 • It offers buyers a contact to a mass of individuals and takes care of money transactions and legal aspects Acesta oferă cumpărătorilor o persoană de contact la o masă de indivizi şi se ocupă de tranzacţii financiare şi aspecte juridice

 

We can notice that some intermediaries prefer creating two different accesses one for buyers and one for sellers (Google Adwords for advertiser – Google Adsense for web publisher) whereas other companies like Fotolia have only one access because buyers and sellers can be the same. Putem observa că anumiţi intermediari preferă crearea a două accese diferite unul pentru cumpărători şi unul pentru vânzători (Google Adwords pentru publicitate – Google Adsense pentru editor web), în timp ce alte companii cum ar fi Fotolia au un singur acces, deoarece cumpărătorii şi vânzătorii pot fi la fel.

We can differentiate two kinds of intermediaries: Putem diferenţia două tipuri de intermediari:

 • Extern intermediary : they act as a extern agent within the relation between companies and individual (ex : referral hiring site) intermediar Extern: acestea acţionează ca un agent extern, în relaţia dintre companii şi individuale (ex: site-ul sesizare angajarea)
 • Intern intermediary: they play the role both of business and intermediary. Intern intermediar: ele joacă rolul atât de afaceri şi intermediar. For example, it is the case of amazon.com through its affiliation program. De exemplu, este cazul de amazon.com prin intermediul programului de afiliere. Amazon pays individual to promote its own products. Amazon plateste individuale pentru a promova produsele proprii.

 

Few types of intermediaries Câteva tipuri de intermediari

Intermediary Intermediar Examples Exemple What do they sell? Ce le vând?
Advertising Site Publicitate site-ului Google Adwords/Adsense Tradedoubler Commission Junction Google Adwords / Adsense TradeDoubler Comisia Junction Advertising services through search engines and websites Servicii de publicitate prin motoarele de căutare şi site-uri web
Microstock Site Microstock site-ului Fotolia Shutterstock Istockphoto Fotolia Shutterstock iStockphoto Stock Photos, Vectors, Flash animations Stock Photos, vectori, animatii Flash
Refferal Hiring Site Refferal Angajarea site-ului H3 Josbster Jobmeeters H3 Josbster Jobmeeters Job Hiring Service Angajarea de servicii de locuri de muncă

 

B2C Artist

Posted in afaceri on March 28, 2011 by cipriantanase

 

        ARMIN VAN BUUREN este dj meu favorit. Este co-fondatorul casei de discuri olandeze „Armada”.

        De asemenea trebuie știut faptul că Amsterdamul este capitala internațională a muzicii house cu influențe dance & trance electronice.

      Iată și câteva date despre acest dj cu renume internațional Armin,…Armin van Buuren:

  

Armin van Buuren (n. 25 decembrie 1976) este un producător de muzică trance.

Armin van Buuren este un nume important pe scena trance, atât ca DJ, cât și ca producător. Interesul său pentru muzica electronică a apărut încă din copilărie, el intrând în posesia primului sampler încă de la 14 ani. Primul său hit a fost Blue fear, lansat în 1995 sub Cyber Records. De atunci au urmat o serie întreagă de producții ce au pătruns în clasamentele muzicale internaționale. În plus, el a colaborat cu Tiesto pentru proiectele Major League și Alibi și a produs piesa Exhale alături de Ferry Corsten. Începând din anul 2000, Armin a lansat seria de compilații AVB, care s-au bucurat de succes la public. Un an mai târziu, olandezul și-a început propria emisiune de radio, intitulată A State of Trance, în timpul căreia își făcea cunoscute creațiile.

De-a lungul carierei, Armin van Buuren a concertat în peste 25 de țări, beneficiind de sprijinul lui Dave Lewis. De curând, el a prezentat un set de nouă ore pentru Dancetheater din Haga. Printre locurile în care mixeaza constant se numără Passion, Godskitchen, Gatecrasher și Slinky – Marea Britanie, Glow – Washington și Ibiza.

Pe 11 noiembrie 2006, artistul a celebrat pe stadionul A`hoy Rotterdam lansarea unui nou album intitulat 10 years. Motivul care l-a determinat pe Armin sa aleagă această locație ca fiind rampa de lansare a noului album, a fost concertul extraordinar susținut de artist acolo în anul 2005, Armin Only, eveniment puternic marcant emoțional pentru toți cei 12.000 de participanți.

Viaţa personală

Armin van Buuren was born in Leiden, the Netherlands on 25 December 1976, but grew up in Koudekerk aan den Rijn . Armin van Buuren sa nascut in Leiden, Olanda, la 25 decembrie 1976, dar a crescut în Koudekerk aan den Rijn . He finished high school in 1995, and left for college to study law. El a terminat liceul în 1995, şi a plecat la colegiu pentru a studia dreptul. While studying law, van Buuren’s interest for making music blossomed, and he began working as a DJ in a local club called Nexus. În timp ce studia dreptul, interesul van Buuren pentru a face muzică înflorit, şi a început să lucreze ca DJ într-un club local numit Nexus. As his musical career began to take off, he put his law degree on hold, although he did return to finish law school in 2003. Ca cariera muzicala a început să decoleze, a pus diploma de drept pe “hold”, cu toate că el sa întors pentru a termina facultatea de drept în 2003.

On 18 September 2009 Armin married Erika van Thiel in Wassenaar , Netherlands. La data de 18 septembrie 2009 căsătorit cu Erika Armin van Thiel în Wassenaar , Olanda. They met during a vacation on Crete , and had been together for 9 years prior to the marriage. [ 3 ] [ 4 ] S-au întâlnit în timpul unei vacanţe în Creta , şi au fost împreună de 9 ani înainte de căsătorie. [3] [4]

On 12 January 2011, Armin announced the pregnancy of his wife Erika on Twitter [ 5 ] . La 12 ianuarie 2011, Armin a anunţat sarcina de sotia sa Erika pe Twitter [5] . He hoped the baby, due this summer, will be his “best production ever.” El spera copilul, din cauza aceasta vara, vor fi cei mai buni “producţia vreodată.”

Career 

Carieră

1995–1999: Early career and success

1995-1999: la început de carieră şi de succes

Since 1995, van Buuren has released many tracks on different labels with increasing success. Din 1995, van Buuren a lansat multe piese de pe etichete diferite cu mai mult succes. His first big success was “Blue Fear” which was on Cyber Records at the age of 19. Primul său succes mare a fost “Blue Fear”, care a fost la Cyber ​​Records, la vârsta de 19 ani. This ‘Euro Trance blueprint’ made it into the UK Chart. Acest “Euro Trance planul” a ajuns în UK Chart. “Communication” was released on the same label, and had a huge impact on Ibiza , Spain in the summer of 1999. “Comunicare” a fost lansat pe aceeaşi etichetă, şi a avut un impact enorm asupra Ibiza , Spania, în vara anului 1999. After being signed to AM PM Records , this track entered the UK Chart at #18 in 2000. După ce a fost semnat cu AM PM Records , aceasta piesa a intrat in UK Chart pe locul 18 în 2000.

Armin van Buuren at Lizard Lounge, Dallas, Texas, 9 August 2008 Armin van Buuren la Lizard Lounge, Dallas, Texas, 09 august 2008

Van Buuren began his DJ career at club Nexus in Leiden, where he learned to play long DJ sets, which were regularly six to seven hours per set. [ 6 ] During school holidays he played more than four times a week. Van Buuren DJ a început cariera la clubul Nexus din Leiden, unde a învăţat să joace DJ seturi lungi, care au fost în mod regulat şase-şapte ore pe set. [6] În timpul vacanţelor şcolare, el a jucat mai mult de patru ori pe săptămână. In 1999, he met Dave Lewis who introduced him as a DJ in England and the United States. [ 6 ] His career accelerated, entering the DJ magazine Top-100 in November 2001 at Number 27. [ 6 ] He has played in more than 25 different countries and can often be found on the main stage at big summer festivals. În 1999, el a întâlnit Dave Lewis care-l introdus ca un DJ din Anglia şi Statele Unite. [6] Cariera sa accelerat, care intră în revista DJ Top-100 în noiembrie 2001, la numarul 27. [6] El a jucat în mai mult de 25 de ţări diferite şi pot fi adesea găsite pe scena principala la festivalurile de vară mare. Van Buuren played a record-breaking twelve and a half hour set for Dancetheater in The Hague (the Netherlands). [ 7 ] [ 8 ] In the United Kingdom he performs regularly at Passion (resident 2002), Godskitchen , Gatecrasher , Slinky , Ministry of Sound , Peach and Golden. Van Buuren a jucat un record de doisprezece ani şi o jumatate de ora stabilită pentru Dancetheater în Haga (Ţările de Jos). [7] [8] În Regatul Unit, el realizează în mod regulat la Passion (rezident 2002), Godskitchen , Gatecrasher , Slinky , Ministerul de sunet , Peach şi de Aur.

In the beginning of 1999, van Buuren started his label Armind together with United Recordings. La începutul anului 1999, van Buuren a inceput sa label Armind impreuna cu United Recordings. The first release, Gig – “One”, was well received. Prima versiune, Gig – “One”, a fost bine primit. The second release “Touch Me”, under the name Rising Star was signed to Ministry of Sound in the UK, before the record was released. Doua versiune “Touch Me”, sub numele Rising Star a fost semnat la Ministry of Sound din Marea Britanie, înainte de înregistrarea a fost lansat.

By the time of his third release, Gimmick – “Free” was signed to R&S Records , van Buuren had managed to make his label popular very quickly. Până în momentul de eliberare treilea său, Gimmick – “Free” a fost semnat la R & S Records , van Buuren a reusit sa faca eticheta lui popular foarte repede. Under the surname Gaia he released “4 Elements” on Captivating Sounds, a sub-label of Warner Brothers . Sub numele Gaia a lansat “4 Elements” pe Captivating Sunete, un sub-label al Warner Brothers . Teaming up with Tiësto , two new projects were born: Major League – “Wonder Where You Are?” Teaming sus cu Tiesto , două proiecte noi s-au născut: Major League – “Wonder unde eşti?” was released on Black Hole Recordings and Alibi – “Eternity” was released on Armind. a fost lansat la Black Hole Recordings si Alibi – “Eternity” a fost lansat la Armind. “Eternity” received club and chart success and was signed to Paul van Dyk ‘s imprint Vandit Records . “Eternity” a primit club şi graficul de succes şi a fost semnat la Paul van Dyk e amprenta Vandit Records . Another major collaboration followed this. O altă colaborare importantă urmată acest lucru. Together with Ferry Corsten , van Buuren recorded a riff-classic titled “Exhale” for the System F. album. Împreună cu Ferry Corsten , van Buuren a inregistrat un riff-classic intitulat “Exhale”, pentru albumul System F.. Released as a single, this track reached gold status in less than a month. Lansat ca un singur, aceasta piesa a ajuns la statutul de aur în mai puţin de o lună.

 2000–2004: A State of Trance and 76 

 2000-2004: A State of Trance şi 76

In 2000, van Buuren started his own Armin van Buuren compilation series. În 2000, van Buuren a inceput propria Armin van Buuren serie de compilare. He managed to find a balance between progressive electro , minimal techno and commercial pop trance music styles. El a reuşit să găsească un echilibru între progressive electro , minimal techno şi trance comerciale muzica pop stiluri. His first compilation album, A State of Trance (not to be confused with his weekly A State of Trance radio shows), sold more than 10,000 copies and contains van Buuren’s well known remix of Moogwai , “Viola.” primul album compilaţie Lui, A State of Trance (a nu se confunda cu său săptămânal A State of Trance emisiuni radio), a vandut mai mult de 10.000 de exemplare şi conţine bine cunoscute remix lui van Buuren a Moogwai , “Viola”. His second album, Basic Instinct featured a new track: “Perpetuous Dreamer” – “The Sound of Goodbye”. al doilea album lui, Basic Instinct prezentat o nouă piesă: “Perpetuous Dreamer” – “The Sound of Goodbye”. This track entered the Dutch charts in June 2001 at number 26. Aceasta piesa a intrat în topurile olandeze în iunie 2001, la numărul 26. Later in the year, the track hit #1 on the Hot Dance Music/Club Play chart. Mai târziu, în anul, piesa hit # 1 în Hot Dance Music / Club Play chart. The third album, In Motion was released 6 August 2001. Al treilea album, In Motion a fost lansat 6 august 2001. This album contained the real trance sound and was very popular in the United States. Acest album conţine sunetul trance reală şi a fost foarte popular în Statele Unite. A fourth album, Transparence , followed in 2002. Un patrulea album, transparenta, urmat în 2002. In 2003, he worked with such artists such as DJ Seth Alan Fannin throughout a global tour on Dance Revolution in Europe, selling out to crowds of 20,000 people in Armin’s home country of the Netherlands. În 2003, el a lucrat cu artisti precum DJ, cum ar fi Seth Alan Fannin pe parcursul unui turneu mondial privind Dance Revolution în Europa, din vânzarea la mulţimi de 20.000 de oameni în ţara de origine a lui Armin din Ţările de Jos.

In March 2001, van Buuren started his own radio show on ID&T Radio. În martie 2001, van Buuren a început propriul show radio sale pe ID & T Radio. In this weekly two-hour show, entitled A State of Trance , he plays the latest popular trance music tracks. În acest show de două ore pe săptămână, intitulată A State of Trance , el joacă mai recente trance melodiilor populare. His show and the artists he features are popularized by publishing the artists and track titles on his website . arată Lui şi artiştii el caracteristici sunt popularizate prin publicarea artiştilor şi titlurile piesa pe site-ul său . This radio-show/website combination has proven popular internationally. Aceasta combinatie radio-show/website sa dovedit populare pe plan internaţional. When ID&T Radio changed genres in 2004, van Buuren left and took A State of Trance with him. Când ID & T Radio schimbat genuri în 2004, van Buuren la stânga şi a luat A State of Trance cu el. The show then moved to Fresh FM, a Dutch radio station. Spectacolul sa mutat apoi la Fresh FM, un post de radio olandez. It is now a weekly feature on SLAM!FM, another Dutch radio station, DI.FM, an online radio station, and on XM Satellite Radio , channel 80 in the United States and Canada. Este acum o caracteristică săptămânal pe SLAM,! FM un alt post de radio olandez, DI.FM, un post de radio on-line, şi la XM Satellite Radio , canal 80 în Statele Unite şi Canada. A complete list of stations that broadcast A State of Trance can be found at the ASOT section of Armin’s website. O listă completă a posturilor care transmit A State of Trance pot fi găsite la secţiunea ASOT de site-ul Armin. Also in 2004, van Buuren remixed the 24 theme song into a trance hit. De asemenea, în 2004, van Buuren remixat 24 tema cântec într-o transă hit. In June 2005, the 200th episode was celebrated in Amsterdam and subsequently aired on radio. În iunie 2005, episodul 200 a fost sărbătorită în Amsterdam şi, ulterior, difuzat pe radio. The 250th (8 hour) anniversary episode was celebrated in Club Asta in The Hague , Netherlands, featuring van Buuren, Jonas Steur, MIKE , John Askew, Rank 1 and Menno de Jong . 250 (8 ore) episod aniversare a fost sărbătorită în Club Asta în Haga , Ţările de Jos, oferind van Buuren, Jonas Steur, MIKE , John Askew, Rank 1 şi Menno de Jong .

In 2002, he had a residency at Glow in Washington DC, [ 6 ] and he has played in San Francisco, Houston , Boston , Charlotte , Chicago, Atlanta , Austin , Denver , New York City, Los Angeles, St. În 2002, el a avut o rezidenta la Glow din Washington DC, [6], şi el a jucat în San Francisco, Houston , Boston , Charlotte , Chicago, Atlanta , Austin , Denver , New York City, Los Angeles, St Louis , Minneapolis , and Seattle . Louis , Minneapolis , şi Seattle . He has also regularly appeared at Amnesia on the island of Ibiza , Balearic Islands , Spain. El a apărut, de asemenea, în mod regulat la Amnesia de pe insula Ibiza , Insulele Baleare , Spania. In October that year, van Buuren was voted Number 5 in the DJ Magazine 100 top DJ’s. În octombrie acelaşi an, van Buuren a fost votat numărul 5 în DJ Magazine Top 100 DJ. The following year, he jumped up to the #3 spot, and held 3rd place for the next 3 years. În anul următor, el a sărit în sus la faţa locului # 3, a avut loc şi locul 3 pentru următorii 3 ani. His work left him at the #2 spot, just below Paul van Dyk in the 2006 polls, and, in 2007, Armin reached #1, heading the 2007 DJ Mag Top 100. Munca lui l-au lăsat la faţa locului # 2, chiar de mai jos Paul van Dyk în 2006 sondaje, şi, în 2007, Armin a ajuns # 1, la poziţia 2007 DJ Mag Top 100. He was voted #1 again in 2008, 2009 and again in 2010. El a fost votat # 1 din nou în 2008, 2009 şi din nou în 2010.

In June 2003 van Buuren released his debut studio album, 76 , named after his year of birth, 1976. În iunie 2003, van Buuren a lansat debutul său album de studio, 76 , numit după anul său de naştere, 1976.

2005–present: Shivers , Imagine and Mirage 

 2005-prezent: Shivers, Imagine şi Mirage

On 8 August 2005 van Buuren released his second studio album, Shivers . La data de 08 august 2005 van Buuren a lansat al doilea album de studio lui, Shivers . On the album van Buuren worked with artists such as Pakistani American singer Nadia Ali , English singer Justine Suissa and American trance duo Gabriel & Dresden . Pe album van Buuren a lucrat cu artisti precum pakistanez cântăreaţă americană Nadia Ali , cântăreaţă engleză Justine Suissa şi americani duo trance Gabriel & Dresden .

On 11 November 2006, he had a live performance called Armin Only in Ahoy Rotterdam for the second time (after 12 November 2005) with a 9 hour solo set, where he performed to over 11,000 fans. La 11 noiembrie 2006, el a avut o performanţă live, numit Armin Only în Ahoy Rotterdam pentru a doua oară (după 12 noiembrie 2005) cu o oră set solo 9, unde a efectuat la peste 11.000 de fani.

In the summer of 2007, van Buuren recorded and released a live set at Amnesia , Ibiza. Universal Religion Chapter 3, Live from Amnesia at Ibiza was released on 28 September 2007 as a mix compilation on Armada Records and in the US as “Universal Religion 2008” on Ultra Records on 4 December 2007. În vara anului 2007, van Buuren a înregistrat şi a lansat un set live de la Amnesia , Ibiza Religie. Universal capitolul 3, Live de la Amnesia, la Ibiza a fost lansat la 28 septembrie 2007, ca o compilatie mix pe Records Armada şi în Statele Unite ca “Universal Religion 2008 “la Ultra Records pe 4 decembrie 2007.

On 17 April 2008 van Buuren released his third studio album, Imagine . La 17 aprilie 2008 van Buuren a lansat al treilea album de studio sa, Imaginaţi-vă . It features collaboration with singers such as Sharon den Adel of Within Temptation and Jacqueline Govaert of Krezip . Dispune de colaborare cu cantareti, cum ar fi Sharon den Adel din Within Temptation şi Jacqueline Govaert de Krezip . The album debuted at number one on the Dutch Albums Chart . Albumul a debutat la numărul unu pe Albums Chart olandez .

19 April 2008 saw the 3rd edition of Armin Only, this time in the Jaarbeurs in Utrecht , Netherlands. 19 aprilie 2008 a văzut ediţia a 3-a Armin Only, de această dată în Jaarbeurs din Utrecht , Olanda. The event was attended by 16,000 fans and (partly) broadcast live on Dutch National TV. La eveniment au participat 16 de mii de fani şi (parţial), difuzat în direct pe National TV olandez. During the second half of 2008, van Buuren took this show abroad, with visits to Australia, Romania , Poland, Belgium, and a special New Years Eve 2008 show at Together As One in Los Angeles, US În a doua jumătate a anului 2008, van Buuren a avut acest spectacol în străinătate, cu vizite în Australia, România , Polonia, Belgia, precum şi un special de Revelion 2008 arată la împreună ca un tot în Los Angeles, SUA

On 29 September 2008, Armin won the DJ Award for “Best Trance DJ” at Ibiza along with other nominees, that of Tiësto , Ferry Corsten and Paul van Dyk . La 29 septembrie 2008, Armin a castigat premiul pentru DJ “Best Trance DJ” la Ibiza, împreună cu alte nominalizaţi, că de Tiesto , Ferry Corsten si Paul van Dyk .

On 12 January 2008, van Buuren was given the “Buma Cultuur Pop Award”, the most prestigious Dutch music award. La 12 ianuarie 2008, van Buuren a fost dat “Buma Cultuur Pop Award”, cel mai prestigios premiu muzical olandez.

In 2009, Foreign Media Games announced the production of In The Mix: Featuring Armin van Buuren , a music game being produced in collaboration with Cloud 9 Music and van Buuren’s Armada Music label. În 2009, Externe Media Games a anunţat producerea de In The Mix: Caracterizată Armin van Buuren, un joc de muzică fiind produse în colaborare cu Cloud 9 Music şi van Buuren a eticheta Armada Music. The title is scheduled to be released sometime in 2010 exclusively for the Wii console . [ 9 ] Titlul este programat a fi lansat cândva în 2010, exclusiv pentru consola Wii . [9]

He has collaborated with his brother, guitarist Eller van Buuren, in such venues as Together As One in Los Angeles, US, on New Year’s Eve 2009, as well as on Armin’s 2008 album Imagine . El a colaborat cu fratele său, chitaristul Eller van Buuren, în locuri cum ar fi împreună ca unul din Los Angeles, SUA, în ajunul Anului Nou 2009, precum şi pe Armin din 2008 album Imagine .

On 3 March 2010 van Buuren was awarded with the prestigious Golden Harp , for his musical work and contribution to Dutch music, by the music collecting society BUMA/STEMRA at the 2010 Buma Harpen Gala in Hilversum , the Netherlands. [ 10 ] [ 11 ] La 3 martie 2010, van Buuren a fost distins cu prestigiosul Golden Harp , pentru sale opere muzicale şi contribuţia la muzică olandez, de muzica de colectare societatea Buma / STEMRA la 2010 Buma Harpen Gala în Hilversum , Olanda. [10] [11]

On 23 June 2010 it was announced that Armin Van Buuren’s fourth studio album, Mirage is due to be released on 10 September. [ 12 ] The first single “Full Focus”, was released through iTunes Store on 24 June at midnight. [ 13 ] The song peaked at number sixty in the Netherlands. La 23 iunie 2010, a fost anunţat că Van Buuren-al patrulea album de studio Armin, Mirage urmează să fie lansat pe 10 septembrie. [12] Primul single “Full Focus”, a fost lansat prin intermediul iTunes Store , la 24 iunie, la miezul nopţii. [13] Piesa a atins cota maximă de numărul şaizeci în Ţările de Jos. One of the confirmed tracks from the album is a collaboration with English singer Sophie Ellis-Bextor called “Not Giving Up On Love”, which will be released as a single from Bextor’s forthcoming album, Straight to the Heart . [ 14 ] [ 15 ] Armin also wrote a song for English singer Seal , but due to the release of his greatest hits album, Hits , the collaboration never came together Armin told Dutch website NU.nl . [ 16 ] Una dintre piese a confirmat din album este o colaborare cu limba engleză cantareata Sophie Ellis-Bextor numit “nu renunţa On Love”, care va fi lansat ca un single de pe viitorul album al Bextor, direct la inima . [14] [15] Armin, de asemenea, a scris un cântec pentru cântăreţ engleză Seal , dar din cauza eliberarea din marile sale hit-uri album, Hit-uri , colaborarea nu a venit împreună Armin spus site-ul olandez NU.nl . [16]

September 12, 2010, Armin van Buuren launched “A State of Sundays”, a new weekly 24-hour radio show aired on Sirius XM Radio. [ 17 ] 12 septembrie 2010, Armin van Buuren a lansat “Un stat de duminica”, un săptămânal de 24 de ore de radio show difuzat pe Sirius XM Radio. [17]

October 20, 2010, Armin van Buuren won the award for Most Popular International DJ presented by The Golden Gnomes. [ 18 ] 20 octombrie 2010, Armin van Buuren a câştigat premiul pentru Cel mai popular DJ internationali prezentate de gnomii de Aur. [18]

On 27 October 2010, Armin van Buuren was announced, for the 4th year running, as the number 1 DJ, and thus prolonging his title as ‘Most Popular DJ in the World’. [ 19 ] La 27 octombrie 2010, Armin van Buuren a fost anunţat, pentru 4-lea an de funcţionare, ca numărul 1 DJ, şi prelungind astfel titlul lui ca “Cel mai popular DJ din lume”. [19]

The 2010 edition of Armin Only: Mirage kicked off on November 13, 2010, in Utrecht, Netherlands, with more shows coming in Kiev, Buenos Aires, Melbourne, Beirut, Poznań, Moscow and Bratislava . [ 20 ] Editia din 2010 a Armin Only: Mirage demarat pe 13 noiembrie 2010, în Utrecht, Olanda, cu spectacole mai vine în Kiev, Buenos Aires, Melbourne, Beirut, Poznań, Moscova şi Bratislava. [20]

On 27 November Armin Van Buuren made his third appearance in Shanghai, China. La 27 noiembrie Armin Van Buuren a făcut apariţia de-al treilea în Shanghai, China. On his yearly Asia Tour he always stops by at M2 for an unforgettable night with his Chinese fans. [ 21 ] Pe său anual Asia de turism el mereu se opreşte de la M2 pentru o noapte de neuitat cu chinezi fanii lui. [21]

A State of Trance 500 (ASOT 500)  A State of Trance 500 (ASOT 500)

To mark the 10 year anniversary and 500 th episode of his weekly radio show A State of Trance , Armin will perform at five shows across five continents over five consecutive weeks along with various artists. Pentru a marca aniversarea a 10 ani şi 500-lea episod al saptamanalului său show radio A State of Trance, Armin va concerta la cinci spectacole pe cinci continente, peste cinci săptămâni consecutive, împreună cu diverşi artişti. The first show was held on 19 March 2011 in Johannesburg , South Africa at the MTN Expo Center and was attended by over 20,000 people. Primul spectacol a avut loc la 19 martie 2011, în Johannesburg , Africa de Sud la MTN Expo Center şi au participat peste 20.000 de oameni. The four remaining venues are Miami in the United States, Buenos Aires in Argentina, Den Bosch in the Netherlands and Sydney , Australia. [ 22 ] Cele patru locuri rămase sunt Miami , în Statele Unite, Buenos Aires în Argentina, Den Bosch în Ţările de Jos şi Sydney , Australia. [22]

[ edit ] Discography [ edit ] Discografie

Main article: Armin van Buuren discography Articol principal: Armin van Buuren discografie

 

          Și acum să înceapă distracția.

          Începem cu o înregistrare de la un club din cele vestite din Amsterdam tocmai de acum 3 ani. 

          Iată una și mai tare decât cea precedentă. Asta-i cu focuri de artificii și mai acționează și chitara.    

                                                     Câtă performanță… Uaaauuu!….Incredible!…It′s fantastick!… 

 http://www.youtube.com/watch?v=E3_3JlA8huI

Dar acum iată și surpriza anului trecut lansarea albumului „Mirage”. 2 hituri reprezentative are acest album Not giving up on love” în colaborare cu celebra cântăreață „Sophie Ellis-Bextor”

  

 

și al doilea hit „This light between us” cântat de Christian Burns.

 

În încheiere nu puteam să uit de o melodie mai veche de-a lui Armin care țin foarte mult la ea.

E vorba de melodia „Fine without you” cântată de Jennifer Rene.

Vă urez petrecere plăcută & sper că v-am făcut să fiți mai bucuroși ascultând hiturile de primă clasă ale lui Armin.

B2C Music

Posted in afaceri on March 27, 2011 by cipriantanase

       În clipul pe care o să-l vizionați o să aflați despre oferta de albume de muzică a casei de discuri „Armada” a sărbătorilor de iarnă care tocmai au trecut. Acum se apropie cu pași repezi învierea Domnului. Aștetăm cu plăcere noua ofertă.

       În clipurile pe care sper să le vizionați, casa de discuri europeană „Armada” prezintă un top al hiturilor difuzate recent adresate ascultătorilor, cumpărătorilor și abonaților fideli ”Armada”.        

                               Iată și căteva cuvinte despre casa de discuri ”Armada” și cărui public se adresează…:

 

Armada Music este un olandez casa de discuri care este specializată în eliberarea muzicii dance electronice , în primul rând trance si house , co-fondată de Armin van Buuren . [1]

Armada Music is an independent Dutch record company and was founded in June 2003 by Armin van Buuren, Maykel Piron and David Lewis. Armada Music este o companie independenta record olandeză şi a fost fondată în iunie 2003 de către Armin van Buuren, Maykel Piron si David Lewis. “Armada” was formed by utilizing the first two letters in each of the founding members’ names. “Armada” a fost format prin utilizarea primelor două litere în fiecare din numele membrilor fondatori “.

The approach to combining everything music related in one company has attracted several top names to the label as; Chicane , Markus Schulz , Remy, MIKE, Aly & Fila, Perry O’Neil, Max Graham , Mischa Daniels, Nick K and StoneBridge , who are all responsible for the A&R activities of their own label within Armada Music, while van Buuren himself deals with A&R activities for the Armada labels: Armind and A State Of Trance. Abordarea îmbinând muzica tot ce este legat într-o companie de top a atras mai multe nume pentru a eticheta ca, Chicane , Markus Schulz , Remy, MIKE, Aly & Fila, O’Neil Perry, Max Graham , Mischa Daniels, K Nick şi Stonebridge , care sunt toate responsabile pentru activităţile de A & R de propria casa de discuri Armada Music în cadrul, în timp ce van Buuren se ocupă cu activităţile de A & R pentru etichete Armada: Armind şi A State Of Trance. Armada Music currently has 27 different sub-labels representing many different types of electronic music . Armada Music are în prezent 27 de sub-etichete diferite reprezentând mai multe tipuri de muzica electronica .

In a move to combat piracy, Armada released a statement to DJs asking them not to include more than 2 minutes of any Armada and/or its sub-label tracks on their podcast. Intr-o miscare de combatere a pirateriei, Armada a lansat o declaraţie pentru DJ cerându-le să nu includă mai mult de 2 minute de orice Armada şi / sau piesele sale sub-eticheta de pe podcast lor. The same statement asked DJs to edit any previous podcasts containing Armada and its-sub-labels, which made DJs around the world to pullback their entire directory of podcasts. Aceeaşi declaraţie a cerut DJ-ii de a edita orice podcast-uri anterioare care conţine şi Armada sa-sub-etichete, ceea ce a făcut DJ-ii din întreaga lume pentru pullback directorul întreaga lor de podcast-uri.

Contents Conţinutul

[hide]

[ edit ] Sublabels [ edit ] Sublabels

 • Coldharbour Red Coldharbour Red
 • Cyber Records Cyber ​​Records
 • Different Pieces Diferite piese
 • Electronic Elements Elemente electronice
 • Fame Recordings Înregistrări Fame
 • Future Sound Of Egypt Future Sound Of Egipt
 • Gangsta Audio Gangsta Audio
 • h17 Music Records H17 Music Records
 • Magic Island Records Magic Island Records
 • Morrison Recordings Morrison Recordings
 • Perfecto Records Perfecto Records
 • Pilot6 Recordings Pilot6 Recordings
 • Re*Brand Records Re * Brand Records
 • S107 Recordings S107 Recordings
 • Soundpiercing Soundpiercing
 • State Recordings Înregistrări de stat
 • Stoney Boy Music Stoney Boy Music
 • Subculture Subcultura
 • Vandit Vandit
 • Zouk Recordings Zouk Recordings

[ edit ] Label-owners [ edit ] Label-proprietari                                

B2C ppt Audit & Auto

Posted in afaceri on March 27, 2011 by cipriantanase

Ciprian Tănase MSF – Sistemul de management aplicat de PwC Audit în Rețeaua Globală

Ciprian Tănase MSF – Sistemul de mg. apl. de Hyundai în Europa

B2C Mass Media

Posted in afaceri on March 27, 2011 by cipriantanase

      Estevorba despre liderii de audiență ai trustului Intact care prin intermediul acestiu trust vă furnează la timp ultimile știri și exclusivități precum și news alerturi.

CIPRIAN TANASE Leadershipul

     Iată și audiențele. Vezi și celălalt slide de la rubrica „Despre mine”.

audiențe

B2B

Posted in afaceri on March 24, 2011 by cipriantanase

Business-to-business (B2B) describes commerce transactions between businesses, such as between a manufacturer and a wholesaler, or between a wholesaler and a retailer. Contrasting terms are business-to-consumer (B2C) and business-to-government (B2G).

The volume of B2B (Business-to-Business) transactions is much higher than the volume of B2C transactions. The primary reason for this is that in a typical supply chain there will be many B2B transactions involving sub components or raw materials, and only one B2C transaction, specifically sale of the finished product to the end customer. For example, an automobile manufacturer makes several B2B transactions such as buying tires, glass for windscreens, and rubber hoses for its vehicles. The final transaction, a finished vehicle sold to the consumer, is a single (B2C) transaction.

B2B is also used in the context of communication and collaboration. Many businesses are now using social media to connect with their consumers (B2C); however, they are now using similar tools within the business so employees can connect with one another. When communication is taking place amongst employees, this can be referred to as “B2B” communication.

Etymology

The term “business-to-business” was originally coined to describe the electronic communications between businesses or enterprises in order to distinguish it from the communications between businesses and consumers (B2C). It eventually came to be used in marketing as well, initially describing only industrial or capital goods marketing. Today it is widely used to describe all products and services used by enterprises.